admin@ Ivip9thai.club

087 354 6778

About Author

About Author ทำความรู้จักกับบรรณาธิการของ IVIP9THAI.CLUB

James Haward

About Author ทำความรู้จักกับบรรณาธิการของ IVIP9THAI.CLUB :: James Haward หรือ คุณ เจมส์ กับบทบาทบรรณาธิการที่เป็นบทบาทสำคัญในสาขาด้านการจัดพิมพ์และสร้างเนื้อหาของทาง Ivip9thai.club มีหน้าที่หลากหลาย พร้อมทั้งเชื่อมโยงระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน บรรณาธิการมีบทบาทหลักๆ ดังนี้

  • เลือกเรื่องหรือเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับผู้อ่านของสื่อบางอย่าง
  • รับผิดชอบในการแก้ไขและตรวจสอบเนื้อหาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
  • วางแผนเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและนิตยสาร
  • มีความร่วมมือกับผู้เขียน เพื่อให้นำเนื้อหาสู่รูปแบบที่ดียิ่ง
  • ควบคุมเวลาการผลิตและการวางระยะเวลาการพิมพ์หรือการเผยแพร่
  • รับผิดชอบในการส่งผลิตผลฉบับพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ
About Author

Home
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา